Odlomak

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Pojam menadžment Ijudskih resursa ima više značenja: – naučna disciplina, – menadžerska funkcija, – posebna funkcija u preduzeću, – specifična filozofija menadžmenta. Ljudski resursi su ukupna znanja, veštine, sposobnosti, kreativne mogućnosti, motivacija i odanost kojom raspolaže neka organizacija (ili društvo). To je ukupna intelektualna i psihička energija koju organizacija može angažovati na ostvarivanju svojih ciljeva i razvoja poslovanja.
Menadžment Ijudskih resursa je dinamičan proces koji čini niz međupovezanih aktivnosti i zadataka menadžmenta i organizacije usmerenih na ostvarivanje adekvatnog broja i strukture zaposlenih, njihovih znanja, veština, interesa, motivacije i oblika ponašanja potrebnih za ostvarivanje aktuelnih, razvojnih i strategijskih ciljeva organizacije.

 

 

 

PROCES MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA

Proces upravljanja Ijudskim resursima sadrži sedam osnovnih podprocesa:

1. Planiranje Ijudskih resursa. Postiže se postiže analizom: a) unutrašnjih faktora, b) faktora okruženja,
2. Regrutovanje
3. Selekcija
4. Uvođenje u radnu sredinu
5. Obuka i usavršavanje
6. Procena učinka
7. Unapređenje, premeštaj, degradiranje i razrešenja

 

 

 

Planiranje Ijudskih resursa
Planiranje Ijudskih resursa ima četiri osnovna aspekta:

1. planiranje radi budućih potreba – koliko Ijudi i sa kojim kvalifikacijama će biti potrebni;
2. planiranje radi buduće uravnoteženosti – postiže se poređenjem broja potrebnih radnika sa brojem trenutno zaposlenih za koje se računa da će ostati u organizaciji;
3. planiranje regrutovanja ili privremenog otpuštanja radnika;
4. planiranje usavršavanja radnika – da bi organizacija bila sigurna da ima stalan priliv iskusnih i sposobnih radnika.

Da bi bili produktivni, menadžeri programa za Ijudske resurse moraju da razmotre dva glavna faktora:

  • Primarni faktori odnose se na potrebe organizacije u pogledu ljudskih resursa. (rast = zapošljavanje i obrnuto)
  • Drugi faktor, je budući privredni trend. (privreda u rastu = potražnja za radnom snagom)

 

 

 

Regrutovanje
Svrha regrutovanja jeste da se obezbedi grupa kandidata, dovoljno velika da menadžeri mogu da izaberu potrebne kvalifikovane radnike. – Pre regrutovanja je potrebna analiza radnih mesta, nakon čega se izrađuje opis njegovog sadržaja i lokacije – opis radnog mesta tj opis položaja. Posle se izrađuje pripadajuća specifikacija prema kojoj se zapošljava koja definiše potreban nivo obrazovanja, iskustvo i veštine kojim lice mora da raspolaže. Regrutovanje se obavlja na tržištu radne snage, tj. Mogućnost organizacije da regrutuje zavisi i od reputacije povoljne lokacije, kao i od privlačnosti posla. Rregrutuje se i iz udaljenih mesta ili iz konkurentskih organizacija. Regrutovanje izvan organizacije uglavnom za popunjavanje mesta na raznim nivoima menadžmenta i za dovođenje stručnjaka. Izvori su fakulteti, agencije za zapošljavanje. Regrutovanje iz redova organizacije radnici već poznaju organizaciju podstiče lojalnost radnika, jeftinije je. Mane – ograničenje u broju potencijalnih kandidata i male šanse za nova gledišta.

 

 

 

Selekcija
Proces selekcije bi idealno podrazumevao donošenje zajedničke odluke, ali je uglavnom jednostran. Standardni postupak selekcije sastoji se od sedam faza prikazanih u sledećoj tabeli. U praksi se sam postupak selekcije razlikuje u različitim organizacijama, pa čak i između nivoa u istoj organizaciji.

 

 

 

Uvođenje u radnu sredinu – orijentacija i socijalizacija
Plan orijentacije ili socijalizacije novim radnicima pruža podatke potrebne za obavljanje poslova i za adaptaciju na uslove koji vladaju u organizaciji. Socijalizacija najčešće podrazumeva pružanje tri tipa informacija:

1) opšte podatke o svakodnevnim rutinskim poslovima;
2) upoznavanje sa istorijom organizacije, njenim ciljevima, radom, proizvodima i uslugama, kao i uvid u to kako posao radnika doprinosi potrebama organizacije
3) detaljnu prezentaciju (ponekad u vidu brošure) politike i opštih pravila organizacije, kao i pogodnosti koje se pružaju radnicima

Efikasni programi socijalizacije umanjuju nelagodnost i zabrinutost novih radnika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari