Odlomak

Uvod

Roditeljsko pravo je skup dužnosti i prava koja su majci i ocu zakonom povjerena, kako bi ih vršili u interesu maloljetnog djeteta. Roditelji su zajednički odgovorni za dijete, što znači da su obavezni preduzimati sve mjere i aktivnosti radi zadovoljenja potreba i interesa djeteta. Interes djeteta tako postaje najvažniji element u roditeljskom pravu, odnosno u odnosima roditelja i djece, element koji je odlučujući u regulisanju ovih odnosa, kojeg su dužni uvažavati roditelji i svi organi koji odlučuju u sporovima koji nastanu između roditelja međusobno, te između roditelja i djece. Ovo pravo pripada jednom roditelju samo onda kada drugi roditelj nije živ, ili nije poznat, ili mu je oduzeto roditeljsko pravo. Roditelji roditeljsko pravo vrše sporazumno i ravnopravno.
U vršenju roditeljskog prava roditelji su samostalni, u odnose roditelja i djece niko nema pravo miješati se. Roditeljsko pravo je lično pravo roditelja, priznato im upravo zbog prisutnog roditeljskog odnosa koji garantuje najpotpuniju i najbolju zaštitu interesa djeteta. Roditeljsko pravo je u isto vrijeme i apsolutno pravo roditelja jer roditelji mogu otkloniti i isključiti svako drugo lice iz njegovog vršenja. Pošto je roditeljsko pravo vezano za potrebu zaštite djeteta koja postoji za vrijeme njegovog maloljetstva, to ono prestaje kad dijete dostigne punoljetstvo, odnosno kad postane sposobno starati se o sebi, svojim pravima i interesima. Porodica je osnovna i najvažnija ćelija društva, te stoga stariji članovi porodice treba da imaju puno obzira i ljubavi prema djeci, kako bi oni odrastali u normalnoj, sretnoj porodici, porodici koja će uticati na bolje obrazovanje djeteta, porodici koja će ukazivati djetetu na etičke, moralne, humane vrijednosti čovjeka, kako bi dijete stasalo i izraslo u jednu zrelu, moralnu, obrazovanu i lijepo odgojenu, pristojnu i odgovornu ličnost koja će biti korisna , prije svega sebi i svojoj porodici, a zatim i čitavoj zajednici kojoj pripada, i upravo u tome smatram da je značaj ove teme. Kada je u pitanju odnos roditelja i djece, mijenjanju slike roditeljskog prava posebno je doprinijela Konvencija o pravima djeteta, koja kao osnovno pravilo u postupanju sa djecom postavlja zaštitu”najvećeg interesa” djece.
Uvažavanje djeteta kao ravnopravnog subjekta u odnosima sa njegovim roditeljima implicira novi pristup postojećim institucijama porodičnog prava. Uporedo sa razvojem porodice, mijenja se i prilagođava i sadržaj porodičnog prava.

1. Historijat porodičnog prava
Promjene koje su se dešavale u evolutivnom razvoju porodice, a koje su se uglavnom ticale promjena u njenoj strukturi i njenim funkcijama, uticale su na porodično pravo. Posmatrajući historijski njen razvojni put od kraja XVIII stoljeća, evidentna je razgradnja velikih porodica u širem smislu, koje obuhvataju širi krug srodnika. Društveni značaj srodstva, koji je bio posljedica političkih prava i privilegija, postepeno je slabio. Počinje dominacija tzv. male porodice (porodica u užem smislu) koja uglavnom obuhvata roditelje i djecu koja žive u zajedničkom domaćinstvu.
Promjene koje su se odigrale u strukturi porodice imale su direktan uticaj na promjenu njenih funkcija te se porodica koja je bila izrazito proizvođačka zajednica, pretvara u potrošačku zajednicu.
I pored strukturalnih promjena, patrijarhalna obilježja porodice ostaju prisutna tokom čitavog XIX stoljeća. Muškarac je i dalje šef porodice, njegova uloga je dominantna u sferi bračnih i roditeljskih odnosa. Autoritet muškarca odražavao se u nizu prava koja proizilaze iz braka (zastupanje, određivanje mjesta stanovanja i dr.) Brak je bio jedini priznati osnov porodice, dok vanbračna zajednica nije imala nikakav priznati status (socijalno i pravno degradirana). Vjerska, običajna i kulturna tradicija su trajni pratilac porodice i braka. Na njihovim osnovama i gledištima , uspostavljene su moralne norme, običaji ali i zakonodavstvo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 35 stranica
  • Porodično pravo Doc.dr. Danijela Despotović
  • Školska godina: Doc.dr. Danijela Despotović
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari