Odlomak

REZIME
Cilindar za štamparsku formu za tehniku duboke štampe se izrađuje postupkom elektrolitičkog nanošenja slojeva: nikla, bakra i hroma u elektrolitu.  Formiranje štamparske forme se izvodi elektromehaničkim graviranjem na klišografu. Raster ćelije se formiraju udubljivanjem pomoću dijamantskih igala, različitih oblika. Jedan impuls za dejstvo dijamantske igle se dobija na osnovu očitavanja reflektovane svetlosti na optičkom delu klišografa sa digitalnog predloška.  Kvalitet dobijenih slojeva (bakra i hroma) u elektrolitičkom kupatilu zavisi od:
gustine struje, sastava i temperature elektrolita, brzine rotacije cilindra, vremena trajanja procesa.
Ključne reči: bakarisanje, osnovni sloj bakra, tiražna košuljica, hromiranje, raster ćelija, gustina struje, tvrdoća, hrapavost, vreme rada.

 

 
 1. UVOD
Kvalitet štampanog proizvoda zavisi od izrade štamparske forme. Zato je jako bitno da sam proces izrade štamparske forme bude kontrolisan i da se održavaju konstantnim određeni parametri, jer svaka promena može uzrokovati neželjene pojave. Uz upotrebu merne opreme i prisustvo dobro obučenog kadra, moguće je proces održati konstantnim, a samim tim smanjiti gubitke pri proizvodnji.

 

 
2. BAKARISANJE (IZRADA TIRAŽNE KOŠULJICE)
Radni sloj bakra (Balardov plašt) služi za izradu elemenata za štampanje. Debljina radnog sloja bakra iznosi od 0,1 do 0,25 mm. Za bakarisanje se koriste posebno konstruisane kade ili kupatila.  Radni sloj mora da ispunjava određene uslove u pogledu strukture, odnosno tvrdoće. Naime, on mora da poseduje određenu tvrdoću koja mora da se održava u određenim granicama tolerancije. Razlike u tvrdoćama imaju veliki uticaj na kvalitet otiska u reprodukciji, što će se kasnije videti. Iako se dve dodatne osobine, kao što su „lomljivost“ i „unutrašnji napon“, mogu uzeti kao pravilnije procene, tvrdoća bakra ipak ostaje najznačajniji faktor.  Da bi proces bakarisanja funkcionisao kvalitetno, potrebno je sve parametre održavati konstantnim i u istim uslovima rada. Valjak se montira na odgovarajuće adaptere i prenosi u kadu za odmašćivanje gde se kontroliše i eliminišu nečistoće. Posle eliminisanja nečistoća i
odmašćivanja, valjak se prenosi u kadu za bakarisanje, gde se izlaže procesu elektrolize. Cilindar se povezuje kao katoda, a anode su od elektrolitičkog bakra.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Grafičko inženjerstvo

Više u Skripte

Jedan komentar na “Tehnika i praksa”

IVO33 says:

Super rad.

Komentari

Click to access the login or register cheese