Odlomak

Udžbenik Trgovina i drugi kanali marketinga posvećen je proble- matici funkcionisanja učesnika u trgovinskim aktivnostima, ali i ukupnim kanalima marketinga, u savremenom poslovnom okruženju. Kao izuzetno značajna i dinamična privredna delatnost, trgovina, sa svojim karakteristikama i specifičnostima, predstavlja čestu temu broj- nih istraživanja na domaćem i međunarodnom tržištu. Takođe, ona je i generator ali i uzročnik brojnih promena, koje podstičuće utiču na delovanje savremenih poslovnih sistema.

Pored bližeg određenja pojma i karakteristika trgovine i kanala mar- ketinga u celini, u ovoj knjizi posebna pažnja je posvećena i dizajniranju uspešnih kanala marketinga, novim upravljačkim konceptima kao što su Customer Relationship Management, Knowledge Management i Customer Knowledge Management, kao i faktorima koji uzrokuju promene kako u bližem, tako i u daljem okruženju trgovinskih predu- zeća i drugih institucija u kanalima marketinga. Pomenuti koncepti savremenog poslovanja, u novijem globalnom okruženju, pokazali su se kao ključni za uspešno poslovanje svih institucija kanala marketinga, od proizvođača do maloprodavaca.

Namera autora, prilikom formiranja koncepta i pisanja ovog udžbe- nika, bila je da upozna čitaoce sa karakteristikama i prirodom onoga što se događa u savremenoj trgovini i kanalima marketinga, ali i onoga što, kao stručnjaci i istraživači, prepoznajemo kao aktuelne transformacione procese. Upravo zbog toga, značajan prostor izdvojen je za rasvetlja- vanje problematike digitalne transformacije u kanalima marketinga, za prikazivanje obeležja i prednosti digitalnog i e-mail marketinga u savremenom trgovinskom poslovanju, kao i za prikazivanje karakteri- stika i za analizu virtuelnih i elektronskih preduzeća koja čine značajan deo savremenih kanala marketinga.

Pored teoretskih postavki i objašnjenja, udžbenik prikazuje rezultate važnijih istraživanja sprovedenih na maloprodajnom tržištu Republike Srbije, na tržištu Evropske Unije, kao i na svetski značajnim tržištima. Takođe, udžbenik obiluje ilustracijama iz savremene poslovne prak- se, pitanjima i temama za diskusiju. Nakon svakog poglavlja knjige, nalaze se navedena pitanja za proveru znanja i razvijanje analitičkog i sistematičnog načina razmišljanja, kao i odabrani case-study mate- rijali, koji se direktno odnose na iznetu problematiku poglavlja. Mini studije slučaja omogućavaju čitaocima da dublje i detaljnije promišljaju izloženu problematiku, da lakše usvajaju prikazane teoretske postavke i ilustracije iznete u poglavlju.

Udžbenik Trgovina i drugi kanali marketinga namenjen je studenti- ma Poslovnog fakulteta u Beogradu, na predmetu Trgovina studijskog programa Poslovna ekonomija, i na predmetu Kanali marketinga stu- dijskog programa Marketing i trgovina. Nadamo se da će ova knjiga biti dobar osnov za sticanje bazičnih znanja iz oblasti trgovinskog poslovanja i poslovanja institucija kanala marketinga, ali i dragocen podsticaj za dalja proučavanja istraživanja navedenih oblasti, koje su među ključnim za buduće diplomirane ekonomiste.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 307 stranica
  • Trgovina Jovana
  • Školska godina: 2013
  • Skripte, Trgovina
  • Srbija,  Beograd,  --- Srbija | Beograd ---   Univerzitet Singidunum

Više u Skripte

Više u Trgovina

Komentari