Odlomak

APSTRAKT

Osiguranje kao multidisciplinarna nauka sa elementima: ekonomskim, pravnim i tehničkim u tesnoj je vezi sa statistikom. S obzirom da se osnovna funkcija osiguranja sastoji u tome da osiguraniku nadoknadi svaku nastalu štetu u iznosu koji je predviđen prethodno zaključenim ugovorom o osiguranju, neophodno je da osiguravajuća organizacija u svakom trenutku raspolaže potrebnim sredstvima za zadovoljenje ovih obaveza. S obzirom da osiguravajuća kompanija najveći deo svojih sredstava obezbeđuje primenom odgovarajućih tarifa, odnosno premija ili premijskih stopa, ključna aktivnost u osiguranju jeste formiranje premija u osiguranju. Tarife (premije, premijske stope) određuju se u sadašnjosti, tako da se njihovom primenom u budućnosti obezbedi dovoljno sredstava za pokriće dospelih obaveza u tom vremenskom periodu, kao i za pokriće troškova osiguranja. Dakle, za određivanje premija i premijskih stopa u osiguranju je potrebno praviti određene prognoze. Prognoze budućih stanja ili veličina u osiguranju povezane su sa određenim rizikom i primenom određenih matematičko – statističkih metoda dobijaju naučnu utemeljenost i verifikaciju. Zapravo u tome se i ogleda veza između statistike i osiguranja kao naučnih disciplina.

Eksplozivni razvoj sistema elektronskih računara, koji veoma velikom brzinom apsorbuju, prerađuju i emituju informacije značajno je uticao na razvoj i širu primenu statistike. Ova ekspanzija informacija postavlja pred statistiku nove i sve brojnije zahteve, ali istovremeno pruža sve šire mogućnosti za razvoj i primenu najsloženijih analitičkih metoda kao i verifikaciju teorijskih rezultata. Među mnoštvom informacija, odnosno podataka koje zaposleni čovek dobija na svom radnom mestu i koja su mu neophodna da bi kvalitetno radio, upravljao i odlučivao neophodno je napraviti dobar izbor pokazatelja, a potom ih pravilno interpretirati i valjano upotrebiti u analitičke svrhe.

Da bi se na kvalitetan način rukovodilo jednom osiguravajućom kompanijom neophodno je permanentno vršiti analizu poslovanja i upoređenje njenih rezultata sa rezultatima drugih osiguravajućih kompanija u okruženju. Specijalizovane rejting agencije prate razvijeno tržište osiguranja i vrše nezavisno ocenjivanje uspešnosti poslovanja osiguravajućih kompanija. Rejting osiguravajuće kompanije predstavlja kompleksnu ocenu njenog poslovanja i pokazuje njenu sposobnost da u potpunosti i na vreme ispunjava sve svoje obaveze.

Nova zakonska regulativa koja je uvedena Zakonom o osiguranju 2004. Predstavlja zapravo reformu u sektoru osiguranja u našoj zemlji. Između ostalog reforma se odnosila i na superviziju delatnosti osiguranja od strane Narodne Banke Srbije, koja je umnogome doprinela i većoj internoj kontroli poslovanja unutar samih osiguravajućih kompanija. Takođe, statistika u osiguranju koja predstavlja „kičmu“ osiguranja dobija na značaju. Ova disciplina predstavlja bazu na kojoj se zasniva celokupno poslovanje jedne osiguravajuće kompanije. Ona predstavlja osnovno sredstvo pomoću kojeg jedna osiguravajuća kompanija utvrđuje iznos svoje obaveze prema osiguraniku. Nivo tačnosti utvrđenih obaveza, odnosno premije, zavisi od obima i tačnosti statističkih podataka i primenjenih metoda za njihovu obradu.

Ključne reči: statistika u osiguranju, statistika izveštavanja, statistika rizika, upravljanje statističkim podacima, tehničke osnove osiguranja, jedinstvena baza podataka, integralni informacioni sistem, statistička obeležja, statistički bilteni, benčmarking, racio pokazatelji, analiza tržišta osiguranja, matematičko – statistički metodi

 

 

UVODNA RAZMATRANjA

Predmet i cilj

Statistika u osiguranju predstavlja osnovni stožer poslovanja, odnosno bazu na kojoj se zasniva celokupno poslovanje jedne osiguravajuće kompanije. Ona predstavlja osnovno sredstvo pomoću koga jedna osiguravajuća kompanija utvrđuje iznos svoje obaveze prema osiguraniku. Nivo tačnosti utvrđenih obaveza, odnosno premije, zavisi od obima i tačnosti statističkih podataka. Na prvi pogled izgleda da je statistika u osiguranju samo evidencija određenih statističkih obeležja. Tome su doprinela i dosadašnja nezainteresovanost za statistiku u osiguranju od strane mnogih institucija u čijoj nadležnosti je delatnost osiguranja, a i samih osiguravajućih društava. Evidencija služi statistici kao izvor podataka i kvalitet određenih statističkih zakonitosti zavisi pre svega od izvora podataka. Zato treba napraviti razliku između izveštajne statistike u osiguranju čiji je zadatak da prikupi podatke o osiguranju, sistematizuje ih, obradi i izradi statističke izveštaje u zakonski utvrđenoj formi i vremenskim periodima i statistike rizika čiji osnovni cilj jeste da pruži osiguravaču potrebne informacije kako bi on što tačnije predvideo moguće ostvarenje rizika koji preuzima, t. J. Što efikasnije odredio visine novčanih iznosa koje treba da dobije u vidu premija. Statistika rizika podrazumeva prvo i osnovno postojanje integralnog informacionog sistema zasnovanog na jedinstvenoj bazi podataka u određenoj osiguravajućoj organizaciji. Neophodan uslov adekvatne aktuarske analize je svakako postojanje jedinstvene baze podataka koja jedina omogućava kvalitetno, detaljno statističko praćenje podataka kroz duži niz godina po vrstama osiguranja i na osnovu toga aktuarske analize do najnižeg tarifnog detalja za potrebe svih korisnika, koji se često u literaturi i naziva „rizik“.

Predmet ovog rada biće upravljanje statističkim podacima u uslovima postojanja integralnog informacionog sistema i na njemu zasnovanoj jedinstvenoj bazi podataka za statističko praćenje osiguranja kao i njihov značaj prilikom utvrđivanja premije neživotnih osiguranja. U radu će najpre biti prikazan značaj tehničkih osnova osiguranja kao i uloga i značaj informatike, odnosno integralnog informacionog sistema i na njemu zasnovanoj jedinstvenoj bazi podataka. Potreba je da se na što realniji način prikaže značaj i uloga informatike, odnosno informacionih sistema prilikom utvrđivanja premija, odnosno značaj informatike u delatnosti osiguranja. Ova analiza je izuzetno važna zato što sa tehničkog aspekta osiguranje predstavlja matematičko – statističku kategoriju. Eksplozivni razvoj sistema elektronskih računara, koji veoma velikom brzinom apsorbuju, prerađuju i emituju informacije značajno je uticao na razvoj i širu primenu statistike. Sve savršeniji telekomunikacioni sistemi prebacuju čitave blokove informacija sa jednog na drugi kraj sveta, sačinjavajući tako bazu infrastrukture savremenog društva. To se reflektuje na pozitivan način i u domenu statistike, jer ova ekspanzija informacija postavlja pred statistiku nove i sve brojnije zahteve, ali istovremeno pruža sve šire mogućnosti za razvoj i primenu najsloženijih analitičkih metoda kao i verifikaciju teorijskih rezultata. Odrediće se pojam podataka i baze podataka kao jedne od bitnih karika u definisanju i funkcionisanju informacionih sistema i na njima zasnovanim različitim aktivnostima. Biće data definicija podataka i informacija, zatim veza između podataka, kao i osnovne vrste baze podataka sa detaljnim osvrtom na tri najznačajnije: hijerarhijsku, mrežnu i relacionu. Biće reči o formiranju jedinstvene baze podataka u neživotnim osiguranjima, značaju jedinstvene baze podataka i statističko – aktuarskog praćenja podataka za vođenje tarifne politike u osiguranju kao i značaju integralnog informacionog sistema za postojanje kvalitetne statističke baze. U okviru odeljka Formiranje jedinstvene baze podataka biće dat konkretan primer ulaznih elemenata neophodnih za formiranje jedinstvene baze podataka na primeru nekoliko vrsta osiguranja. Zatim će biti govora o sastavljanju i specifičnostima izrade statističkih izveštaja prema novom Zakonu o osiguranju i u okviru toga o statističkim obeležjima i njihovom praćenju u jednoj osiguravajućoj kompaniji kroz statističke biltene eksterne i interne prirode, kao i o zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast poslovanja. Da bi se na kvalitetan način rukovodilo jednom osiguravajućom kompanijom neophodno je permanentno vršiti analizu poslovanja i upoređenje rezultata sa rezultatima drugih osiguravajućih kompanija u okruženju. Specijalizovane rejting agencije prate razvijeno tržište osiguranja i vrše nezavisno ocenjivanje uspešnosti poslovanja osiguravajućih kompanija. Da bi se ocenio bonitet neke osiguravajuće kompanije polazi se od analize njenih finansijskih izveštaja. Najbitnija je analiza racio brojeva finansijskih izveštaja. Za analizu uspešnosti osiguravajuće kompanije koriste se svi racio brojevi koji se koriste za analizu poslovanja preduzeća. Zbog specifičnosti osiguranja kao delatnosti neophodno je analizirati dodatne racio pokazatelje. Prikazaće se i značaj statistike za razvijanje benčmarkinga i razvijanje metoda Relationship, odnosno upravljanja bazama podataka. Posebno će se obraditi i statistika rizika i adekvatno određivanje premije u osiguranju gde će se uvod napraviti kroz definisanje rizika, kao osnovne pretpostavke za postojanje osiguranja, zatim definisanja neizvesnosti i prezentovanja razlike između neizvesnosti i rizika. Da bi se obezbedilo statističko praćenje portfolija osiguranja, kao i izbor relevantnih statističkih pokazatelja dostupnih velikom broju korisnika, neophodno je njihovo integrisanje u jedinstvenu bazu podataka. Dakle, uslov uspešnog poslovanja osiguravajućih delatnosti jeste postojanje integralnog informacionog sistema, kao i elektronska baza podataka. Biće prikazano kreiranje statistike rizika isključivo putem elektronske obrade podataka. U poslednjem delu ovog odeljka biće reči o elementima postupka određivanja premije osiguranja i načinu formiranja tarifa u osiguranj u primenom različitih metoda a pre svega matematičko – statističkih metoda. Biće govora i o eksploataciji statističkih podataka u jednoj osiguravajućoj kompaniji, kao i o internim i eksternim korisnicima tih podataka. Upravljanje procesima rada u svakoj osiguravajućoj kompaniji, kao i upravljanje sistemom osiguranja kao osnovnom delatnosti prioritetni je zadatak i imperativ zaposlenih u Kompaniji. Da bi se on ostvario na najkvalitetniji način neophodno je tačno i brzo poslovno informisanje, odnosno postojanje informacionog sistema koji to omogućava. Postojanje adekvatnog informacionog sistema za statističko praćenje podataka u osiguranju omogućilo bi se kroz redovno izveštavanje, protok tačnih i usaglašenih informacija za potrebe svih korisnika: 1) internih korisnika: a) menadžmenta Kompanije – da donosi poslovne odluke, da prati realizaciju postavljenih ciljeva (u smislu povećanja obuhvata, povećanja broja isplaćenih šteta, itd.) ; b) direkcija/sektora – da upravlja rizicima, da sagledava rezultate i priprema predloge za donošenje odluka menadžmenta Kompanije; c) aktuara – da vrše analizu sistema tarifa; d) ostalih internih korisnika i 2) eksternih korisnika: a) Udruženja osiguravajućih kompanija, b) Narodne Banke Srbije, c) Ministarstva finansija, d) Republičkog zavoda za statistiku (RZS) i e) ostalih eksternih korisnika. Suština je da se podaci unose samo jednom i obuhvataju na mestu njihovog nastanka (obuhvat osiguranja, likvidacija šteta) , a izlaz je na mestu gde je informacija potrebna i u trenutku kada je potrebna (Služba za statistiku, odnosno drugi korisnici izveštaja).

Na kraju će se predstaviti pravci razvoja statistike u našem sistemu. Suština daljeg pravca razvoja statistike u našem sistemu osiguranja bi se ogledala u nastavku daljeg negovanja i razvoja kako statistike izveštavanja tako i statistike rizika kako u okvir u svake osiguravajuće kompanije tako i na nivou celokupne društvene zajednice učvršćujući vezu između osiguravajućih kompanija i institucija koje se bave osiguranjem i koje predstavljaju superviziju, kao i institucija koje se pojavljuju kao korisnici podataka iz osiguranja, ali i u ulozi davaoca podataka osiguravajućim kompanijama u okviru društvene zajednice, ali i u međunarodnim okvirima sa idejom stvaranja regionalnih statistika rizika sa kompatibilnim softverskim paketima i na taj način stvaranja jedne zdrave poslovne klime u okruženju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese