Odlomak

KULONOV ZAKON, JAČINA ELEKTRIČNOG  POLJA, POTENCIJAL I NAPON
Kulonov zakon: sila kojom se privlače ili odbijaju dva tačkasta naelektrisanja upravo je proporcionalna njihovim količinama elektriciteta, a obrnuto proporcionalna kvadaratu međusobnog rastojanja…

Potencijal električnog polja u nekoj tački brojno je jednak potencijalnoj energiji koju bi imalo telo jedinične količine elektriciteta dovedeno u tu tačku. Jedinica za potencijal je VOLT. Potencijal električnog polja na rastojanju r od « izvora » polja iznosi…

Ako električno polje potiče od više tačkastih naelektrisanja, rezultujući potencijal jednak je algebarskom zbiru potencijala koji su izazvani svakim naelektrisanjem pojedinačno…

Napon između tačke A (koja je na rastojanju rA od izvora radijalnog električnog polja) i tačke B (koja je na rastojanju rB od izvora radijalnog električnog polja) jednak je razlici potencijala…

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari