Odlomak

Izgradnja brendova na primeru kompanije Imlek

UVOD
Marketing je jedna od najmlađih naučno – stručnih disciplina, mada predstavlja najstariju ljudsku aktivnost primenjenu u poslovnoj praksi, koja se u početnom
stadijumu razvoja nije mogla definisati tim terminom. Kao takav, marketing predstavlja bazu poslovanja preduzeća svih vrsta delatnosti i svih oblika vlasništva,
koja posluju u svim vrstama privrednih (tržišnih) sistema, različitog stepena razvoja. Marketing, kao naučna disciplina, prevazilazi geografske i sve druge granice
poslovanja privrednih i vanprivrednih subjekata. Stoga se izučava kao marketing, trgovinski marketing, uslužni marketing, marketing proizvodnih dobara, marketing potrošnih dobara, marketing proizvođača, trgovine na veliko, trgovine na malo, kao međunarodni, globalni i kooperativni marketing. Marketing se suočava sa formulisanjem i implementacijom marketing programa za podršku iz perspektive strateškog marketinga s posebnim akcentom na važnost, ulogu, razvoj i karakteristike marketing strategije.Marketing strategije se fokusiraju na načine kojima preduzeće, gradeći kapital na vlastitim snagama, nastoji
da se efektivno razlikuje od konkurencije. Marketing strategij a sadrži plan za najbolju i najefikasniju upotrebu sredstava organizacije i taktiku za ostvarenje njenih ciljeva. Dobra marketing strategija treba biti okarakterisana kao jasna t ržišna definicija, dobar spoj organizacionih snaga i potreba tržišta i superioran nastup u odnosu na konkurenciju u ključnim faktorima poslovnog uspeha.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari