Odlomak

MEĐUNARODNI POLITIČKI ODNOSI
1. Nastanak i razvoj SMO kao naučne discipline
Predmet, funkcija i uloga SMO, kao naučne discipline, je da analizira, tumači i razjašnjava dinamiku međunarodnih odnosa između postojećih država u savremeneom svetu, te između država i drugih subjekata SMO, regionalnih i međuregionalnih organizacija, NVO i pojedinaca.
SMO nastoji da te odnose prouči i utvrdi pravilnosti i tendencije, ili eventualne zakonitosti, i da na bazi ti saznanja, predvidi (anticipira) buduće smerove razvoja SMO.
Tukidid
– „Istorija Peloponeskog rata“
– 5. vek p.n.e.
– država – Atina, Sparta, Korint, Sicilija – analiza rata i međunarodnih odnosa sa aspekta savezništava, nadmoći, neprijateljstava, interesa…
Platon i Aristotel
– odnosi među antičkim državama posmatraju se kroz:njihove ustave, državno uređenje, politički poredak…
Nikolo Makijaveli
– „Vladalac“ – odnose posmatrao kroz tip vladavine i odnose među državama samima
Moderni periodi razvoja SMO
– ubrzano razvijanje SMO kao naučne discipline kreće nakon Drugog svetskog rata
– razlozi:
1.) brz razvoj vojne tehnologije
2.) brz razvoj kontakata među državama
3.) neravnomeran ekonomski razvoj
4.) proces globalizacije
5.) brzina razvoja ekonomskih problema

– SMO je najrazvijenija naučna disciplina na Univerzitetima SAD-a, pod nazivom:
* „Svetska politika“
* „Međunarodna politika“
* „Diplomatija“
– za modernu konstrukciju važna je 1919. godina
prva katedra za SMO u Velsu, pod nazivom „Vudrou Vilson“, američkom predsedniku i osnivaču Lige Naroda
– najznačajniji teoretičar međunarodnih odnosa – Arnold Tojnbi – čuveni socijalni mislilac, tvorac teorije ciklizma u sociologiji
– izučavao SMO sa sledećih aspekata:
* porast nacionalizma u Evropi / svetu
* geopolitike (uticaj geografskih faktora)
* vojne sile
* međunarodnog prava
* međunarodne saradnje (na kojim osnovama postoji)

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Političke nauke

Više u Skripte

Komentari