Odlomak

29. septembra 2005. godine, u Narodnoj skupštini Republike Srbije donet je novi Krivični zakonik (KZ RS) koji je stupio na snagu početkom 2006. godine (1. januara). Danom stupanja na snagu ovog Zakonika prestali su da važe Osnovni krivični zakon i Krivični zakon Republike Srbije.
Na taj način je posle 145 godine (prvi Kazniteljni – Kriminalni zakonik za Knjažestvo Srbiju je donet 1860. godine) i posle skoro tri decenije podeljene zakonodavne nadležnosti Srbija dobila novi, jedinstveni, sistematizovani kodeks krivičnopravnih normi.
Naša država je, kao i mnoge druge savremene države, uvidevši da je zloupotreba opojnih droga, kako nacionalni, tako i globalni problem, ratifikovala najznačajnije međunarodne konvencije u oblasti kontrole, sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga. Radi se o sledećim međunarodnim konvencijama:
– Jedinstvena konvencija o opojnim drogama iz 1961. godine,
– Protokol o izmeni Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1972. godine,
– Konvencija o psihotropnim supstancama iz 1971. godine i
– Konvencija UN protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih sustanci iz 1988. godine.
Ratifikacijom ovih međunarodnih konvencija naša država se obavezala da njihove odredbe inkorporira u domaćem krivičnom zakonodavstvu, što je i učinjeno. Naime, u grupi „Krivičnih dela protiv zdravlja ljudi“ navedenog kodeksa krivičnopravnih normi bila su propisana dva krivična dela zloupotrebe opojnih droga, kao i sankcije za njihove učinioce.

Član 246. predviđao je krivično delo pod nazivom: „Neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, dok je u članu 247. bilo predviđeno krivično delo pod nazivom: „Omogućavanje uživanja opojnih droga“.
Naš zakonodavac prvo uvodi kao oblik krivičnog dela iz člana 246. i „neovlašćeno držanje opojnih droga za sopstvenu upotrebu“, a zatim navedenu radnju po prvi put u našem zakonodavstvu Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2009. godine izdvaja u zasebno krivično delo članom 246–a.
Sada u našem kodeksu krivičnopravnih normi egzistiraju tri krivična dela zloupotrebe opojnih droga, i to:
– neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 246.),
– neovlašćeno držanje opojnih droga (član 246–a.) i
– omogućavanje uživanja opojnih droga (član 247.).
Zakonodavac u novom Zakoniku određuje i pojam opojnih droga, pa su se tako pod opojnim drogama podrazumevale supstance i preparati koji su propisima zasnovanim na zakonu proglašeni za opojne droge.
Međutim, Novelom Krivičnog zakonika od 24. decembra 2012. godine revidiran je, pored ostalog, i pojam opojnih droga, pa se danas pod opojnim drogama smatraju supstance i preparati koji su zakonom i drugim propisom zasnovanim na zakonu proglašeni za opojne droge i ostale psihoaktivne kontrolisane supstance (član 112. stav 15. KZ RS).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Diplomski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese